top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד רננה גן גולדברג

דוגמה להסכם גירושין

הסכם גירושין הינו הסכם הנתפר באופן מדוייק וחד בהתאם למידותיהם, צרכיהם ואופיים של בני הזוג. חשוב להדגיש כי ההסכם המוצג כאן הינו דוגמא אחת מיני אין ספור נוסחים המותאמים ברגישות וביחד עם בני הזוג. ומטרתו היא ליתן לכם, טעימה מהשפה ואופי הניסוח. מנסיוני, לעיתים החשש מהלא נודע מרחיק את בני הזוג מהידברות ומבט קל אל עבר העתיד בדמות דוגמת הסכם יכולה להקל ולהניע את בני הזוג לתהליך הגישור והפרידה.

דוגמא לנוסח
דוגמא לנוסח

ניסוח הסכם גירושין התואם את צורכי בני הזוג והמנוסח באופן שיוכל לעמוד במבחן הזמן, לעתיד הרחוק, רצוי וראוי שיערך על ידי עו"ד מגשרת המתמחה בתחום דיני משפחה. אם תרצו גם אתם להגיע לניסוח הסכם גירושין בתהליך הפרידה, ללא תביעות, במהירות ובחיסכון כספי - פנו אלינו דרך טופס הפנייה באתר או התקשרו לעו"ד רננה גן לתיאום פגישת היכרות - 08-9367878 דוגמה להסכם גירושין - ההסכם שלהלן מהווה דוגמא בלבד, אין לעשות בו כל שימוש ואין לראות בו כייעוץ מקצועי או משפטי. הסכם גירושין שנערך ונחתם ב______ ביום _____ בחודש ______ ______ בין: _________ ת.ז. ___________ (להלן: "האשה" ו /או "האם") מצד אחד; לבין: ___________ ת.ז. ___________ (להלן: "הבעל" ו /או "האב") מצד שני ; הואיל: והצדדים הינם בני זוג יהודים הנשואים זל"ז כדמו"י מיום _______________; והואיל: ומנשואי הצדדים נולדו להם ____ ילדים: _________ ת.ז. ________ – ילידת ___________ _________ ת.ז. ________ – ילידת ___________ _________ ת.ז. ________ – ילידת ___________ ( להלן : "הקטינים" ו/או "הילדים"). והואיל: ונישואיי הצדדים לא עלו יפה והם הגיעו למסקנה כי עליהם להתגרש זמ"ז ; והואיל: והצדדים מסכימים להתגרש זמ"ז בג"פ כדמו"י בבית הדין הרבני; והואיל: והצדדים מבקשים לסכם ביניהם את כל העניינים הכרוכים בגירושיהם - לרבות עניין המשמורת על הילדים, המזונות והרכוש המשותף. הכל בהתאם להוראות ותנאי הסכם זה להלן; לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: מבוא המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם ותנאי מתנאיו. הגירושין הצדדים מסכימים להתגרש זמ"ז בג"פ כדמו"י בבית הדין הרבני. הצדדים מסכימים כי הבעל יעזוב את דירת המגורים המשותפת ביום __________ ומיד עם עזיבתו תוגש בקשה לסידור הגט בין הצדדים. לצורך מתן פסק דין לגירושין וסידור הגט מסכימים בזאת הצדדים כדלקמן : במעמד חתימת הסכם זה יחתמו הצדדים ע"ג בקשה משותפת לגירושין. לאחר אישורו של הסכם זה בבית המשפט לענייני משפחה ב__________ ולאחר עזיבתו של הבעל את דירת המגורים המשותפת, יגישו הצדדים את הבקשה המשותפת לגירושין לבית הדין הרבני. הצדדים מסכימים להופיע בכל מועד שיקבע ע"י כבוד בית הדין הרבני לצורך מתן פסק דין לגירושין ולסידור הגט. הצדדים מסכימים לציית לכל הוראות כבוד בית הדין הרבני הנדרשות לצורך ביצוע סידור הגט בפועל. עם סידור הגט במועדו ובכפוף לו תוותר האשה על מזונותיה,כתובתה ותוספת כתובתה. כל ההוצאות והאגרות בבית הדין הרבני יחולו על שני הצדדים בחלקים שווים. משמורת ואפוטרופסות א. ההורים הינם ויהיו האפוטרופוסים הטבעיים על הילדים עפ"י חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב - 1962 ואין בהוראות הסכם זה על מנת לפגוע באפוטרופסות מי מהם על ילדם. ב. הילדים יהיו במשמורת ________ וזאת עד שימלאו להם 18 שנים. א. ההורים מתחייבים לפעול בכל הקשור בנושאים הנתונים לאפוטרופסותם מתוך כיבוד עקרון טובת הילדים ותוך שיתוף פעולה מלא ביניהם. הצדדים מצהירים כי הם מכירים בחשיבות מעורבותם הישירה וההדוקה של שני ההורים בכל הנוגע לגידול ילדיהם והתפתחותם. ב. הצדדים ישתפו פעולה ויקבלו החלטות משותפות מתואמות בכל עניין עקרוני הקשור לחינוכם, בריאותם, והבטחת שלומם של הילדים. ג. הצדדים מסכימים כי הילדים ימשיכו להתחנך בזרם החינוך הממלכתי בו הם מתחנכים כיום. הסדרי ראיה: הבעל רשאי לראות, לבקר ולקחת את הילדים בכל עת, לאחר תיאום עם האישה, ככל שתהיה הסכמה בין הצדדים. בהעדר הסכמה בין הצדדים בענין הסדרי הראיה, אזי הבעל יפגש עם הילדים ויקח אותם לביקורים במחיצתו כדלקמן: פעם בשבוע האב יקח את הילדים מבית האם בשעה 17:00 ועד ליום למחרת עת ישיבם ישירות למוסדות החינוך, בשעה בה יחלו הלימודים: בשבוע שבו הילדים ישהו בסוף השבוע עם האב הלינה בביתו של האב תתקיים בימי ב', ואילו בשבוע שבו הילדים ישהו בסוף השבוע עם האם הלינה בביתו של האב תהיה בימי ד'. מוסכם על הצדדים כי כל עוד _______ יהיה במסגרת צהרון, האב יקח את ________ ישירות מהצהרון בהתאם לשעות סיום הלימודים. פעם בשבוע האב יקח את הילדים מבית האם בשעה 17:00 וישיבם לבית האם עד לשעה 20:30: בשבוע שבו הילדים ישהו בסוף השבוע עם האב מפגש אחה"צ (ללא לינה) יהיה ביום ד', ואילו בשבוע שבו הילדים ישהו בסוף השבוע עם האם מפגש אחה"צ (ללא לינה) יהיה ביום ב'. בכל שבת שניה מיום שישי ישירות ממוסדות החינוך ועד למוצאי השבת בשעה 20:30 עת ישיבם לבית האם. בחגים, יתקיימו הסדרי הביקורים הבאים: בשנה הראשונה לאחר עזיבתו של הבעל את דירת המגורים המשותפת- אצל האם: יום כיפור, מחצית שניה של חוה"מ סוכות + שמחת תורה, מחצית שניה של חופשת חנוכה, פורים, מחצית ראשונה של חופשת ביה"ס בפסח + ליל הסדר ומחצית ראשונה של חוה"מ פסח, יום העצמאות, שבועות. בשנה הראשונה לאחר עזיבתו של הבעל את דירת המגורים המשותפת - אצל האב: ראש השנה, חג ראשון של סוכות + מחצית ראשונה של חוה"מ סוכות, מחצית ראשונה של חופשת חנוכה, ט"ו בשבט, מחצית שניה של חופשת ביה"ס בפסח, כולל מחצית שניה של חוה"מ פסח והחג השני, ל"ג בעומר. בשנה שלאחר מכן יתהפך הסדר וחוזר חלילה מדי שנה. בחופשת החופש הגדול, יתואמו המועדים ברוח טובה בין האב לאם. מוסכם על הצדדים כי בחודש יולי הילדים יהיו בקייטנות כלל האפשר ובהתחשב ברצונם ובגילם. מוסכם על הצדדים כי הילדים יהיו בשני מחזורי קייטנה, לכל היותר בעלות סטנדרטית ובהסכמה ובתיאום בין הצדדים. באם הילדים יהיו בקייטנה, אזי הסדרי הראיה יתקיימו כסדרם וכמפורט ברישא לסעיף 8 דלעיל. באם אחד מהילדים לא יהיה בקייטנה, אזי האב ישתתף בתשלום עבור שמרטף עד לסך של מחצית מעלות הקייטנה וזאת כל עוד הדבר ידרש בהתאם לגילם של הילדים. בחודש אוגוסט הילדים ישהו שבוע אצל האם ושבוע אצל האב לסירוגין, הסדרי הראיה עם ההורה שאינו שוהה עם הילדים יהיו כמפורט ברישא לסעיף 8 דלעיל בהתאמה. ככל ואחד מההורים ירצה לקחת את הילדים לטיול בחו"ל ו/או לחופשה בארץ לתקופה ארוכה יותר משבוע, הצדדים יתאמו ביניהם את שהות הילדים בחודש זה בהתחשב בכך ובהסכמה ביניהם. מוסכם על הצדדים כי בחודשים הראשונים לעזיבתו של הבעל את הדירה המשותפת, יערכו הסדרי ראיה שונים מהאמור בסעיף 8 לרבות בחגים, כפי שיתאמו ביניהם בהתחשב במצבם של הילדים עם קבלת ההודעה על הפרידה. מועדים חלופיים וכל הסדר הביקורים דלעיל יתואמו טלפונית בין בנה"ז, תוך התחשבות בשעות המנוחה ובפעילויות הילדים (כגון: חוגים, קיטנה ועוד). שינוי של קבע במועדים יתואם בכתב ומראש בין בנה"ז. מזונות הילדים א. הבעל מתחייב, החל מיום עזיבתו את בית המגורים המשותף, לשלם לידי האשה עבור מזונות הילדים סך של ________ ₪ עבור כל אחד מהילדים (ובסה"כ __________ ₪ לחודש) מדי חודש בחודשו ועד הגיע הילד לגיל 18 שנה ו/או עד לסיום לימודיו התיכוניים לפי המאוחר שבין שני המועדים. עם הגיע הילד לגיל 18 שנה, או עם סיום בית הספר התיכון לפי המאוחר יותר מבין השניים, ועד הגיע הילד לגיל 21 שנה ו/או עד לסיום שירות צבאי חובה לפי המועד המאוחר מבין השניים, יופחת סכום המזונות ויעמוד על 1/3 מהסך הנקוב בס"ק א' לעיל, בערכו הצמוד עפ"י ס"ק (ד) להלן. כמו כן, באם לא ישרת הילד בשרות חובה יסתיים החיוב של האב במועד הנקוב בס"ק א'. סכום המזונות הקבוע בס"ק א' ובס"ק ב' ישולם ע"י הבעל לידי האשה החל מיום עזיבתו את בית המגורים המשותף, בכל 2 לחודש, מראש, ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן אשר מפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויועדכנו אחת ל- 3 חודשים, בלי הפרשים לתקופות הביניים, לצורך חישוב ההצמדה, הינו המדד הידוע ביום אישור הסכם זה. מוסכם על הצדדים כי סכום המזונות לא יפחת מהסך הנקוב בסעיף קטן (א). דמי המזונות ישולמו לחשבון הבנק של האשה אשר פרטיו ימסרו לבעל. קצבת הילדים המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי תשולם לידי האם. התשלום שניתן בתחילת שנת לימודים לאימהות חד הוריות ע"י המוסד לביטוח לאומי, לכיסוי הציוד הנחוץ לפתיחת שנת הלימודים, יועבר לידי האם וישמש לרכישת הציוד הנחוץ למוסדות הלימוד ולכל הוצאה לימודית נדרשת אחרת. בנוסף, הבעל והאשה מתחייבים לשאת במשותף ובחלקים שווים בכל ההוצאות הרפואיות החריגות – באם אינן מכוסות ע"י הביטוח הרפואי והכל בכפוף להצגת קבלות. בנוסף, הבעל והאשה מתחייבים לשאת במשותף ובחלקים שווים בכל ההוצאות החינוכיות– והכל בכפוף להצגת קבלות, לרבות אגרת חינוך והוצאות הלימודים בתחילת כל שנת לימודים עד לסיום לימודי ביה"ס התיכון, עפ"י קבלות ו/או אישור המורה אודות העלות. יובהר כי כל ההוצאות עבור לימודי הילדים בבית הספר שתהיה מעבר למענק האמור בסעיף קטן ו' דלעיל ישולם ע"י הצדדים בחלקים שווים ביניהם. וכן במחצית עלות צהרון לכל אחד מהילדים (אם ידרש), קייטנת מתנ"ס לכל אחד מהילדים בחופשת הקיץ, 2 חוגים לכל ילד, אבחונים, שיעורי עזר וכדו'. כל הורה אשר יקח את הילדים לנופש ו/או לחופשה ישא במלוא עלותה. הצדדים יידעו אחד את השניה, טרם ביצוע התשלומים עבור ההוצאות בס"ק ז' ו- ח' בדבר ההוצאה הנדרשת והצדדים יקבעו יחד את זהות המטפל/הצהרון/המורה, למעט במקרי חירום. בהעדר הסכמה בדבר הוצאה מסוימת תכריע בעניין המלצת רופאו המטפל של הילד ו/או המורה המחנך ו/או המורה המקצועי (בהתאמה) והחלטתו תחייב את הצדדים. האשה תשלם את הסכומים האמורים בס"ק ז- ח' והבעל יעביר לידי האשה את חלקו בהוצאות כנגד קבלות ו/או אישור המורה אודות העלות. הצדדים מסכימים כי התשלום הנקוב בפרק זה מהווה את מלוא תשלום המזונות המוטל בחלקו של הבעל בגין ילדיו וכולל את כל צרכי הילד כולל כלכלתו, ביגודו, רפואתו, מדורו, חינוכו וכל הוצאה אחרת. חלוקת רכוש, חובות וכספים: הדירה ב________________: בני הזוג רשומים כבעלים משותפים בחלקים שווים של דירה בת __ חדרים המצויה ברח' ___________________ והידועה כחלקה __ בגוש ____ (להלן: ""הדירה"). על הדירה רשומה משכנתא לטובת בנק ___________ בסך של כ- __________ (להלן: "המשכנתא"), המשולמת מחשבון הבנק המשותף של הצדדים. פרט למשכנתא הדירה נקייה מכל שעבוד ו/או עיקול מכל מין וסוג שהוא. תכולת הדירה: מוסכם על ידי הצדדים כי כל המיטלטלין שבדירת המגורים המשותפת ישארו בידי ________. כספים, חסכונות, קרנות וחשבונות בנק: חשבונות הבנק – עד לעזיבתו של הבעל את דירת המגורים המשותפת ימשיכו הצדדים לנהל את משק הבית המשותף, כפי שניהלו אותו עד כה. במועד עזיבתו של הבעל את דירת המגורים המשותפת יערכו הצדדים חלוקה של יתרות הזכות בחשבונות הבנק.

זכויות סוציאליות, פנסיוניות, ביטוחיות, תגמולים בגין עבודה ויגע כפיים וכן זכויות עתידיות: כלליות וסופיות ההסדר: הצדדים מתחייבים לנהוג בהגינות ובתום-לב איש כלפי רעהו בכל הקשור להליכי הגירושין וביצוע הוראות הסכם זה והתחייבויותיהם, ובמיוחד בכל הקשור לעניין הילדים כאשר מירב תשומת-לבם ורצונם הטוב ייוחדו לבל תיפגע טובת הילדים בשל הגירושין. הצדדים מתחייבים כי אם יהיה להם בן זוג ו/או בת זוג אשר יכול/ה להיחשב כידוע/ה בציבור כדין, הרי שכל אחד מהצדדים יערוך עימו, בהקדם האפשרי, הסכם ממון אשר יסדיר את כל ענייניהם הרכושיים ואשר יבטיח, בין השאר, כי אותו ידוע/ה בציבור לא יזכה ולא יהנה, בדרך כלשהי, מזכויות שנרכשו ו/או נצברו במהלך החיים המשותפים. עם ביצוע הוראות הסכם זה וסידור הגט בין הצדדים, מצהירים בזה הצדדים, כי אין להם ולא יהיו להם, זה כלפי זה, כל תביעות ו/או מענות מכל סוג שהוא הקשורים ו/או הנובעים מקשר הנישואין שביניהם, מלבד אלו המפורטים בהסכם זה. הצדדים מצהירים ומאשרים כי הסכם זה נעשה מרצונם הטוב והחופשי ללא כפיה וללא כל לחץ ולאחר שקראו את תוכנו והבינו את משמעותו ותוצאותיו. הצדדים מבקשים לאשר הסכם זה עפ"י חוק יחסי-ממון בין בני-זוג, לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, חוק בית המשפט לענייני משפחה, חוק לתיקון דיני משפחה מזונות ולפי כל דין. ולראיה באו הצדדים על החתום: ____________ ____________ האשה הבעל

קחו אחריות וצרו לעצמכם ולמשפחה שלכם עתיד חדש - פנו אלינו דרך טופס הפנייה באתר או התקשרו לעו"ד רננה גן לתיאום פגישת היכרות - 08-9367878

תגובות


bottom of page