top of page
 • תמונת הסופר/תעו"ד רננה גן גולדברג

מה לכלול בהסכם גירושין

הסכם גירושין – מה חייב להיות שם? - איך בנוי הסכם גירושין? הסכם גירושין הוא הסכם מורכב ורגיש המותאם לכל זוג בנפרד. יחד עם זאת ישנם נושאים שחייבים להופיע שם. ברשימה זו יופיעו הנושאים שחייבים להופיע בכל הסכם גירושין. בנוסף מובאות דוגמאות כלליות בלבד והן אינן מהוות ניסוח מלא כפי שמופיע בהסכם גירושין מלא, הדוגמאות מציגות אופנים שונים לניסוח הנושאים. (הרשימה או הדוגמאות המובאות בה אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי או ייעוץ משפטי ואין לעשות ברשימה או בדוגמאות כל שימוש).

נוסח הסכם גירושין
נוסח הסכם גירושין

קחו אחריות וצרו לעצמכם ולמשפחה שלכם עתיד חדש עריכת הסכם גירושין מבטיחה זאת פנו אלינו דרך טופס הפנייה באתר או התקשרו לעו"ד רננה גן לתיאום פגישת היכרות - 08-9367878 גט – סידור גט

 • הסכמה של שני הצדדים להופיע לסידור הגט ולגירושין. כדאי להוסיף גם סנקציה לאי הופעה של מי מהצדדים למועד הראשון שיקבע על ידי ביה"ד.

 • פירוד בפועל – להסביר האם יש פירוד בפועל ומתי הוא מתרחש.

 • קשר הדוק בין ביצוע ההסכם לסידור הגט – חייב להיות שקיום ההסכם הוא בכפוף לביצוע הגט בפועל.

דוגמא א' – גט לצורך מתן פסק דין לגירושין וסידור הגט מסכימים בזאת הצדדים כדלקמן : במעמד חתימת הסכם זה יחתמו הצדדים ע"ג בקשה משותפת לגירושין. לאחר אישורו של הסכם זה בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד, יגישו הצדדים את הבקשה המשותפת לגירושין לבית הדין הרבני. הצדדים מסכימים להופיע בכל מועד שיקבע ע"י כבוד בית הדין הרבני לצורך מתן פסק דין לגירושין ולסידור הגט. הצדדים מסכימים לציית לכל הוראות כבוד בית הדין הרבני הנדרשות לצורך ביצוע סידור הגט בפועל. עם סידור הגט במועדו תוותר האשה על מזונותיה, כתובתה ותוספת כתובתה. כל ההוצאות והאגרות בבית הדין הרבני יחולו על שני הצדדים בחלקים שווים. דוגמא ב' - גט בני הזוג יגישו בקשה משותפת לגירושין לבית הדין הרבני בפתח תקוה למתן פס"ד לגירושין ולסדור גט, יופיעו במועדים שיקבעו לשמיעת הבקשה המשותפת, יביעו הסכמתם להתגרש, יופיעו במועדים שיקבעו לקביעת שמות ולסידור גט, הבעל יתן גט והאשה תקבלו והם ישמעו להוראות בית הדין. עם אישורו של הסכם זה יעזוב הבעל את דירת המגורים המשותפת. חתימת הבעל על הסכם זה מהווה כהסכמה בלתי חוזרת למתן צו הרחקה מדירת המגורים המשותפת. מוסכם ומובהר כי במקרה ולא יתן הבעל גט במועד הראשון שיקבע ע"י ביה"ד הרבני בפתח תקוה, תהא האשה זכאית לקבל את מלוא כתובתה. סדור הגט הינו תנאי יסודי ושורשי לקיומו של ההסכם. דוגמא ג' - גט באם הבעל לא יתייצב למועד הראשון שיקבע לסידור גט תחול עליו חובת מזונות אשה חודשיים בסך של 1,500 ₪, החל מהמועד הראשון שיקבע לדיון בבית הדין הרבני ועד למועד סידור בגט בפועל. דמי מזונות האישה ישולמו על למועד סידור הגט, אולם תשלום זה יפסק באם לא תתייצב האישה בפני כב' ביה"ד לצורך קבלתו. דוגמא ד' - גט (במקרה של הסכם שלום בית ולחילופין גירושין – הבקשה נשארת בנאמנות ונמסרת עם קבלת דרישה מכל אחד מהצדדים). בני הזוג יחתמו במועד החתימה על הסכם זה על בקשה משותפת לגירושין לביה"ד הרבני למתן פס"ד לגירושין ולסדור גט, יופיעו במועדים שיקבעו לשמיעת הבקשה המשותפת, יביעו הסכמתם להתגרש, יופיעו במועדים שיקבעו לקביעת שמות ולסידור גט, הבעל יתן גט והאשה תקבלו והם ישמעו להוראות ביה"ד. הבקשה תוחזק בנאמנות אצל עורכת הדין (עו"ד) רננה גן, מגשרת, ותימסר לכל אחד מהצדדים מיד עם בקשתו לקבלה. כאמור דלעיל בתוך 14 יום מקבלת ו/או משלוח ההודעה יעזוב הבעל את דירת המגורים המשותפת. חתימת הבעל על הסכם זה מהווה כהסכמה בלתי חוזרת למתן צו הרחקה מדירת המגורים המשותפת. מוסכם ומובהר כי במקרה ולא יתן הבעל גט במועד הראשון שיקבע ע"י ביה"ד הרבני ברחובות, תהא האשה זכאית לקבל את מלוא כתובתה. סדור הגט הינו תנאי יסודי ושורשי לקיומו של ההסכם. משמורת והסדרי ראיה

 • אפוטרופסות – טבעית לשני הצדדים, יכול להיות ויתור של אחד ההורים.

 • משמורת – האופציות יכולות להיות: אצל האם, אצל האב, משמורת משותפת.

 • יש להתייחס לשאלות מסויימות כגון: חינוך, בריאות.

 • יש להתייחס לפעולות מסויימות כגון: רישום לביה"ס.

 • מה קורה אם מתקיים שינוי נסיבות – חובת גישור.

הסדרי ראיה

 • הסדרי ראיה מתואמים בהסכמה – במטרה לאפשר גמישות וכל עוד יש הסכמה.

 • בהיעדר הסכמה – קביעה ברורה עם ירידה לפרטים מדוייקים מאד של ימים, שעות, מהיכן אוספים את הילדים ולאן מחזירים אותם.

 • חגים – חלוקת הסדרי החגים.

 • חופש גדול – קייטנות, איך מחלקים את הזמן הנותר.

 • חופשות – איך לקחת את הילדים לחופשה, בארץ ובחו"ל.

 • מעברי דירה/הגירה – דרכונים, צווי עיכוב יציאה.

דוגמא א' – הסדרי ראייה כל ההחלטות בנוגעות לחינוך הילדים, רפואתם, מקום מגוריהם, חוגים ומסגרות שונות בהן הילדים ישתתפו במהלך החיים יהיו משותפות וידרשו הסכמה בין הצדדים. הבעל רשאי לראות, לבקר ולקחת את הילדים בכל עת, על פי תיאום עם האשה. בהעדר הסכמה בין הצדדים בענין הסדרי הראיה, אזי הבעל יפגש עם הילדים ויקח אותם לביקורים במחיצתו במועדים כדלקמן: בימי ב' – החל מהשעה 16:00 ועד למחרת, כאשר הבעל יביא את הילדים ישירות למוסד החינוכי. בימי ד' – החל מהשעה ___ ועד למחרת, כאשר הבעל יביא את הילדים ישירות למוסד החינוכי. ימי ה' – כאשר הילדים נמצאים באותו הסופשבוע אצל האם החל מהשעה ___ ועד למחרת, כאשר הבעל יביא את הילדים ישירות למוסד החינוכי. בסוף כל שבוע שני, החל מיום ו' ישירות ממוסדות החינוך שבהם מתחנכים הילדים ובזמני החופשות החל מהשעה 14:00, ובכל מקרה עד לימי א' כאשר האב יביא את הילדים למוסד החינוכי. מחצית חגים ו/או מועדים כדלקמן:..... דוגמא ב' – הסדרי ראיה היה ומי מההורים יחפוץ לצאת עם אור לטיול בחו"ל, יחולו ההוראות הבאות: כל הורה יהא רשאי לנסוע עם אור לביקורים קצרים בחו"ל בעת החופשות מביה"ס ולתקופה שלא תעלה על 14 יום בשנה (או יותר בהסכמת ההורים בכתב) וזאת בתיאום מראש עם ההורה השני חודש לפני הנסיעה (או תקופה קצרה יותר בהסכמה) ובכתב, וזאת כנגד מתן בטחונות מתאימים המבטיחים את שובו לישראל. באין הסכמה על מתן הביטחונות הנאותים, קביעתם תהא ע"י בית משפט לענייני משפחה. בעת יציאת הילדים לחו"ל עם מי מההורים, על פי התנאים המפורטים לעיל, יהיה אחראי ההורה היוצא לחו"ל להעביר להורה השני את המידע המלא הנוגע לפרטי הטיסה, למקומות השהייה בחו"ל, לרבות מספרי הטלפון, במידת האפשר. כן יהיה אחראי ההורה היוצא לחו"ל לדאוג ליצירת קשר טלפוני בין הילדים להורה השני, בתדירות סבירה לפני נסיבות העניין. ההורה היוצא עם הילדים לחו"ל יהיה אחראי לבטח את הילדים בביטוח רפואי מקיף, בכל תקופת השהייה בחו"ל. מובהר בזאת, כי שני ההורים מתחייבים לשתף פעולה ולא למנוע, אלא מטעם מוצדק ממש, את יציאת ההורה השני עם הקטין לטיולים לרבות טיולים בחו"ל בכפוף לאמור לעיל. ההורים מסכימים ומצהירים, כי אי החזרתו של מי מהילדים מחופשה בחו"ל במועד המוסכם, למעט במקרים בהם העיכוב נבע מכוח עליון שאינו בשליטת הצדדים, תחשב לחטיפה והרחקה בלתי חוקית של הילדים כמשמעותה בחוק ובתוספת לחוק האמנת האג (החזרת ילדים חטופים) תשנ"א – 1991 ותזכה את ההורה השני בסעדים הקבועים בחוק. מזונות

 • מה זה כולל – מה הסכום המוסכם כולל.

 • מחציות מהוצאות הילדים.

 • הצמדה למדד המחירים לצרכן – חובה.

 • קצבת הילדים לרבות המענק השנתי – חייבים להתייחס לזה בצורה מפורשת.

 • הוצאות מיוחדות בעתיד – ניתן להסכים על הכל, לימודים אקדמים, רישיון נהיגה, חתונה וכדו'.

 • מזונות בזמן הצבא – איך מנסחים?

דוגמא א' – מזונות עם הגיע הילד לגיל 18 שנה, או עם סיום בית הספר התיכון לפי המאוחר יותר מבין השניים, ועד הגיע הילד לגיל 21 שנה ו/או עד לסיום שירות צבאי חובה לפי המועד המאוחר מבין השניים, יופחת סכום המזונות ויעמוד על 1/3 מהסך הנקוב. כמו כן, באם לא ישרת הילד בשרות חובה יסתיים החיוב של האב במועד הנקוב. דוגמא ב' – מזונות סכום המזונות הקבוע ישולם ע"י הבעל לידי האשה החל מיום עזיבתו את בית המגורים המשותף, בכל 2 לחודש, מראש, ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן אשר מפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויעודכנו אחת ל- 3 חודשים, בלי הפרשים לתקופות הביניים, לצורך חישוב ההצמדה, הינו המדד הידוע ביום אישור הסכם זה. מוסכם על הצדדים כי סכום המזונות לא יפחת מהסך הנקוב. דוגמא ג' – מזונות בנוסף, הבעל והאשה מתחייבים לשאת במשותף ובחלקים שווים בכל ההוצאות הרפואיות החריגות – באם אינן מכוסות ע"י הביטוח הרפואי והכל בכפוף להצגת קבלות. בנוסף, הבעל והאשה מתחייבים לשאת במשותף ובחלקים שווים בכל ההוצאות החינוכיות– והכל בכפוף להצגת קבלות, לרבות אגרת חינוך והוצאות הלימודים בתחילת כל שנת לימודים עד לסיום לימודי ביה"ס התיכון, עפ"י קבלות ו/או אישור המורה אודות העלות. יובהר כי כל ההוצאות עבור לימודי הילדים בבית הספר שתהיה מעבר למענק האמור בסעיף קטן ו' דלעיל ישולם ע"י הצדדים בחלקים שווים ביניהם. וכן במחצית עלות צהרון לכל אחד מהילדים (אם ידרש), קייטנת מתנ"ס לכל אחד מהילדים בחופשת הקיץ, 2 חוגים לכל ילד, אבחונים, שיעורי עזר וכדו'. כל הורה אשר יקח את הילדים לנופש ו/או לחופשה ישא במלוא עלותה. הצדדים יידעו אחד את השניה, טרם ביצוע התשלומים עבור ההוצאות בדבר ההוצאה הנדרשת והצדדים יקבעו יחד את זהות המטפל/הצהרון/המורה, למעט במקרי חירום. בהעדר הסכמה בדבר הוצאה מסוימת תכריע בעניין המלצת רופאו המטפל של הילד ו/או המורה המחנך ו/או המורה המקצועי (בהתאמה) והחלטתו תחייב את הצדדים. האשה תשלם את הסכומים האמורים והבעל יעביר לידי האשה את חלקו בהוצאות כנגד קבלות ו/או אישור המורה אודות העלות. דוגמא ד' – מזונות הצדדים שקלו היטב את כל צרכי הילדים והם מסכימים כי התשלום הנקוב בפרק זה מהווה את מלוא תשלום המזונות המוטל בחלקו של הבעל בגין ילדיו וכולל את כל צרכי הילד כולל כלכלתו, ביגודו, רפואתו, מדורו, חינוכו וכל הוצאה אחרת. רכוש

 • נכסי מקרקעין – פירוט מדוייק, בהתאם לנסח טאבו.

 • מנגנון רכישה בין בני הזוג – חשוב להכניס את האופציה שבני הזוג ירכשו אחד מהשני.

 • יש לכלול את מלוא הרכוש.

 • חישובים אקטוארים – לציין למי פונים, מתי ואיך.

 • הערות בקופות ובקרנות הרלוונטיים – ליצור אופציה לרישום באמצעות הסכם בלבד

 • חובות – יש להתייחס.

 • מוניטין של אחד מבני הזוג, עסק או חברה.

 • יש להתייחס למכלול המיטלטלין של הבית ולעיתים אף לפרטו בפירוט רב.

 • הצהרה ברורה של שני הצדדים התנהל דיון על מלוא הרכוש הקיים והסכימו לגביו.

דוגמא א' – רכוש הצדדים הינם בעלי הזכויות המשותפים של בית מגורים המצוי ברח' _____________ (להלן: "הבית"). הוסכם בין הצדדים כי האישה תעזוב את בית המגורים המשותף ותעבור להתגורר בדירה שכורה ואילו הבעל יהא זכאי להתגורר בבית, לבדו, כל עוד הוא חפץ בכך, עד ליום ____ והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן. מוסכם כי הבעל ימסור בידי האישה שיקים לכל תקופת השכירות. כל אחד מהצדדים ישא בכל הוצאות אחזקת בית המגורים שבו הוא מתגורר מכל מין וסוג שהוא. הבעל מתחייב שלא להוציא חפצים מהבית ולא לבצע שינויים במבנה ו/או בחצר ללא קבלת הסכמת האישה מראש ובכתב. כמו כן הבעל מתחייב לשמור על מצב הבית והגינה כפי שהם במצבם ביום חתימת הסכם זה, למעט בלאי סביר הנובע משימוש סביר בנכס. מוסכם על הצדדים כי החל מיום __________ יוצא הבית למכירה כפנוי בשוק החופשי לכל המרבה במחיר ותמורת המכירה לאחר ניכוי כל ההוצאות, התשלומים והמסים שיהיו כרוכים במכירה, אם יהיו, תחולק בין הצדדים בחלקים שווים. מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה מועד פינוי הבית לא יהיה לפני _______. הצדדים יוכלו לדחות את מועד מכירת הבית בהסכמה ביניהם. הסכמת הצדדים לדחיית מועד מכירת הבית תהיה בכתב בלבד. בהיעדר הסכמה על שווי הבית ימנו הצדדים שמאי מוסכם אשר יעריך את מחיר הבית לפי מחיר השוק. הצדדים יישאו בהוצאות השמאי בחלקים שווים. הצדדים מתחייבים לפעול בהגינות ובתום לב בהליך מכירת הבית, להציג את הבית לרוכשים פוטנציאלים ולפעול למיקסום תמורת מכירת הבית, כך שתמורת מכירת הבית תהיה תואמת את ערך הבית. מוסכם ונקבע, כי אם הבית לא ימכר ע"י הצדדים עד ליום _________ אזי ימונו ב"כ הצדדים ככונסי נכסים למכירת הבית. במסגרת כינוס הנכסים על הבית, יהיו כונסי הנכסים רשאים לחתום על כל מסמך ו/או הצהרה למס שבח ו/או בקשה ו/או דרישה בשם הצדדים, לפי דרישת כל גוף או מוסד וככל שיידרש על מנת לבצע את העברת הזכויות בנכסים ע"ש הרוכשים. כונסי הנכסים יפנו , במידת הצורך, בבקשת למתן הוראות לביהמ"ש לשם מימוש הליכי המכירה. מוסכם, כי הצדדים יוכלו לדחות את מועד מינוי ב"כ הצדדים ככונסי נכסים בהסכמה ביניהם. הסכמת הצדדים לדחיית מועד מינוי ב"כ הצדדים תהיה בכתב בלבד. לכל אחד מבני הזוג תהא זכות סירוב לכל הצעה של בן זוגו. הצדדים מסכימים כי לכל אחד מהם קיימת הזכות לרכישת הבית. היה והצעתו של אחד מבני הזוג לא תהיה מקובלת על הצד השני, אזי יפנו הצדדים לשמאי אשר מקובל על שניהם על מנת שיערוך שומה להערכת מחיר הבית, ולאחר מכן, על סמך חוות דעתו של השמאי, תיערך התמחרות ביניהם ו/או בין נציג מטעמם, והבית ימכר למרבה במחיר. בשכרו של השמאי ישאו הצדדים בחלקים שווים ביניהם. באם הצדדים ו/או באי כוח הצדדים לא יצליחו למכור את הבית עד ליום _________ תינתן אורכה נוספת לצורך מכירת הבית, ובתקופה זו הבעל ימשיך לשלם לאשה את הסך של _______₪ לחודש בשיקים דחויים עוקבים כאמור בסעיף ג' דלעיל וזאת בכפוף לכך שהבעל ימשיך להתגורר בבית המגורים והאשה מחוצה לו. יתרת התמורה, לאחר כיסוי הוצאות המכירה לרבות ההיטלים, המיסים ושכ"ט ב"כ הצדדים, תחולק בין הצדדים בחלקים שווים ביניהם. אם הסכום ישולם בתשלומים, אזי לאחר הפקדת הסכום שיקבע לכיסוי הוצאות המכירה בידי ב"כ הצדדים, כל תשלום יחולק בין בני הזוג בחלקים שווים. הבעל יעזוב ויפנה את בית המגורים המשותף בהתאם להוראות הסכם מכירת הדירה שיחתם בין הצדדים לצד ג', אם יחתם כזה. שונות

 • ביטול צווים – עיקולים, עיכוב יציאה ועוד.

 • סמכות שיפוט נמשכת ועתידית.

 • אישור שהצדדים התייעצו עם עו"ד חיצוניים.

 • גילוי נאות כללי (מזונות, משמורת ורכוש).

 • הסכמה על תשלומי האגרות.

 • היעדר תביעות.

דוגמא א' – שונות הצדדים מצהירים כי הם מודעים לכך כי כל ההסכמות והסכומים המצויינים בהסכם זה מבוססים על תהליך שהתקיים בפני עו"ד/רו"ח/אקטואר _________ וכי באות כוח הצדדים לא התערבו בתהליך החישוב. הצדדים מצהירים כי פרט לקבוע בהסכם זה אין לצדדים ו/או לא תהיינה להם בעתיד כל טענות ו/או מענות מכל סוג שהוא בכל הנוגע לאיזון המשאבים ביניהם, ומוסכם כי בהסכם זה גיבשו הצדדים את כל התביעות ו/או הטענות ההדדיות שלהם זה כלפי זה ולהיפך בסוגיית יחסי הממון ואיזון המשאבים ביניהם. הצדדים מצהירים כי עשו הסכם זה מרצונם הטוב והחופשי ובהבינם תוכנו. הצדדים מתחייבים כי אם יהיה להם בן זוג ו/או בת זוג אשר יכול/ה להיחשב כידוע/ה בציבור כדין, הרי שכל אחד מהצדדים יערוך עימו, בהקדם האפשרי, הסכם ממון אשר יסדיר את כל ענייניהם הרכושיים ואשר יבטיח, בין השאר, כי אותו ידוע/ה בציבור לא יזכה ולא יהנה, בדרך כלשהי, מזכויות שנרכשו ו/או נצברו במהלך החיים המשותפים. עם ביצוע הוראות הסכם זה וסידור הגט בין הצדדים, מצהירים בזה הצדדים, כי אין להם ולא יהיו להם, זה כלפי זה, כל תביעות ו/או מענות מכל סוג שהוא הקשורים ו/או הנובעים מקשר הנישואין שביניהם, מלבד אלו המפורטים בהסכם זה. קחו אחריות וצרו לעצמכם ולמשפחה שלכם עתיד חדש מלאו פרטים או התקשרו לקבלת ייעוץ וליווי בתהליך הפרידה 08-93697878 ?מה זה משמורת משותפת ?מה זה הסכם גירושין מה לכלול בהסכם גירושין הסכם גירושין לדוגמא ?מה זה מזונות ילדים ?מה זה כתובה ?מה זה הסדרי ראייה ?מה זה מרוץ סמכויות

Comments


bottom of page